Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy NSZ

Celem powstania Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest podnoszenie sprawności proobronnych. W tym celu organizujemy regularne szkolenia na terenie niemal całej Polski.

Jak działamy?

  • Działalność w celu rozwoju kultury fizycznej i popularyzowania sportu wśród wszystkich grup społeczeństwa polskiego, także osób niepełnosprawnych.
  • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności o obronności kraju.
  • Organizowanie szkoleń podnoszących sprawność fizyczną i proobronnych.
  • Udział w szkoleniach organizowanych przez MON i inne instytucje państwowe, samorządowe i społeczne o charakterze proobronnym i sportowym.
  • Współpraca z innymi organizacjami sportowymi i proobronnymi.
  •  Organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego i proobronnego.
  • Organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych, mających na celu przypominanie o Bohaterach – obrońcach Polski.
  • Realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i proobronnych.
  • Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, działań proobronnych za pośrednictwem Prezydium ZG ZŻNSZ.

Kto może dołączyć?

Członkami Sekcji Sportowo-Obronnej mogą zostać również osoby nie będące członkami Związku Żołnierzy NSZ, oraz niepełnoletnie za zgodą ich prawnych opiekunów.

Kontakt

Koordynator: Wojciech Rowiński
510 252 105